وقتي کسي مي گويد هر روز حمام نمي کند شايد به نظر خيلي ها عجيب بيايد، اما آيا واقعا لازم است هر روز دوش بگيريم؟ بررسي هاي علمي نشان داده که روزانه حمام کردن، آن طور هم که فکر مي کنيم کار درستي نيست. اين مطلب را بخوانيد تا بفهميد چرا کمتر حمام کردن به نفع شماست.

منبع : ورزشیعلت اینکه هر روز نباید حمام کنیم چیست؟
برچسب ها :